Image

Organizers

Executive Conference Chair

Feng Jinzhang
AECC CAE

Co-Chair

Prof. Seung Jin Song
Seoul National Univ.

Prof. Toshinari Watanabe
Univ. of Tokyo

Review Chair

He Li
Univ. of Oxford

Co-Chair

Prof. Howard Hodson
Univ. of Cambridge

Program Chair

Shi Ying
AECC CAE

 

Organizing Committee

Song Honghai
AECC

He Lei
Shanghai Electric Gas Turbine Co. Ltd.

Zhu Junqiang
Institute of Engineering Thermophysics, CAS

Yuan Xin
Tsinghua University

Gui Xingmin
Beihang University

Du Chaohui
Shanghai Jiao Tong University

Feng Zhenping
Xi'an Jiaotong

 

Call for Papers